UNIVERSITY OF HONG KONG
FACULTY OF ARCHITECTURE

People

Director

Dr. Bin Jiang

Lab Manager

Ms. Luo LAN

Researchers

Dr. Bin Jiang, Ms. Jielin Chen, Mr. Matthew Pryor, Dr. Christ Webster, Dr. Weifeng Li, Dr. Lin Yuan, Ms. Leran Liu, Ms. Suet Ying Lam, Ms. Xinjie Jiang, Ms. Wing Ki Tam

Former researchers

Ms. Huaqing Wang, Mr. Fengyu Bao, Ms. Shanshan Su, Mr. Zheng Zhong, Ms. Yuyu Yang, Ms. Jielin Chen

Affiliated researchers

Dr. William. C. Sullivan (IL, USA); Dr. Chun-Yen Chang (Taiwan), Dr. Weimo Zhu (IL, USA), Dr. Brian Deal (IL, USA), Dr. Jibo He (Wichita, USA), Dr. Xili Han (PKU, China), Dr. Bo Yang (Utah, USA)

SEARCH