UNIVERSITY OF HONG KONG
FACULTY OF ARCHITECTURE

People

Director

Dr. Bin Jiang

Lab Manager

Ms. Lan Luo

Deputy Lab Manager

Ms. Xueming Liu

International Communication Manager

Ms. Jiali Li

Full Time Researchers

Dr. Bin Jiang, Ms. Lan Luo, Ms. Wenyan Xu, Ms. Yuwen Yang, Ms. Xueming Liu, Ms. Jiali Li, Ms. Li Deng

Collaborative researchers

Prof. Chris Webster (HKU), Assc Prof. of Teaching Matthew Pryor (HKU), Prof. William. C. Sullivan (IL, USA); Prof. Chun-Yen Chang (NTU); Dr. Yi Lu (CUHK); Dr. Jibo He (THU); Dr. Fan Xue (HKU); Dr. Matthew Browning (SC, USA); Dr. Hua Zhong (CUHK); Dr. Suppakittpaisarn, P (CMU, Thailand), Prof. Weimo Zhu (IL, USA); Prof. Brian Deal (IL, USA); Dr. Bo Yang (AZ, USA); Dr. Lin Yuan (THU)

Visiting scholar

Mr. Di Che (Adjunct Assistant Professor)

Former researchers

Ms. Changchang Li, Ms. Wei Wu, Mr. Fengyu Bao, Ms. Huaqing Wang, Ms. Shanshan Su, Mr. Zheng Zhong, Ms. Yuyu Yang, Ms. Siqi Wang, Ms. Yewen Dong, Ms. Ruoxi Tian, Ms. Jielin Chen, Ms. Leran Liu, Ms. Suet Ying Lam, Ms. Xinjie Jiang, Ms. Wing Ki Tam

Group Photo

SEARCH