UNIVERSITY OF HONG KONG
FACULTY OF ARCHITECTURE

People

SIEW Logo

HKU Members:

Shenjing He (HKU Faculty of Architecture)

Chris Webster (HKU Faculty of Architecture)

Linwei Tian (HKU Public Health)

Dan Wang (HKU Faculty of Education)

Board Members (in alphabetical order):

Manuel Aalbers (KULeuven)

Chaolin Gu (Tsinghua)

Youqin Huang (SUNY Albany)

Zhi Liu (Lincoln Institute of Land Policy)

Hal Pawson (UNSW)

Darren Smith (Loughborough)

Shiliang Su (Wuhan)

Fulong Wu (UCL)

Xiaogang Wu (HKUST/NYU)

Jiawen Yang (Peking)

Junyi Zhang (Hiroshima)

Post-docs/Research Associates, Research Postgraduates and Research Assistants (in alphabetical order):

Rong Cai (HKU), Lirong Hu (Wuhan/HKU-SIRI), Chenxi Li (HKU), Lu Shan (HKU), Xiang Yan (HKU), Chenxin Wan (HKU), Kun Wang (CUHK), Dunxu Wu (HKU), Di Zeng (Harvard/HKU-SIRI), Jin Zhu (HKU-SIRI)

SEARCH