UNIVERSITY OF HONG KONG
FACULTY OF ARCHITECTURE

Contact

Programme Director

Alain Chiaradia
alainjfc@hku.hk

Programme Deputy Director

Dr. Zhan Zhao
zhanzhao@hku.hk

Admissions Tutor

Dr. Tianren Yang
tianren@hku.hk

Programme Officer

Ms. Cathy Chan (cathycwl@hku.hk / Tel: 3917 1164 )

SEARCH